Ông Sami Kteily trò chuyện trên Tài chính FBNC - Đồng Tiền Thông Minh

Ông Sami Kteily trò chuyện trên Tài chính FBNC - Đồng Tiền Thông Minh

17/12/2015


Smart Money FBNC – Mr Sami Kteily – Executive Chairman of PEB Steel Buildings

Related News