PHỤ KIỆN

building

PHỤ KIỆN

as1
as7
as2
as8
as3
as9
as4
as10
as5
as11
as6
as12
as13
as14
as20
as19
pebsteel-galvanized-screw_zpsfmmqto0k
pebsteel-washers_zpsva93umr8
pebsteel-straight-anchorbolt_zpsmrdtajxy
pebsteel-galvanized-bolts_zpshncu8wms
pebsteel-washers_zpsva93umr8
Tấm Nệm
pebsteel-straight-anchorbolt_zpsmrdtajxy
Bu Lông Neo
pebsteel-galvanized-screw_zpsfmmqto0k
Vít
pebsteel-galvanized-bolts_zpshncu8wms
Đai và Bu Lông
as1
Cửa Đẩy
as19
Ống Xối Thép
as20
Diềm ốp nóc
as14
Ống Xối (PVC)
as13
Máng xối hiên
as11
Tấm Cách Nhiệt (PebInsul)
as12
Cửa Cá Nhân
as10
Thông Gió
as8
Lưới Thép Giảng
as9
Tấm Mái Lấy Sáng
as7
Cửa cuốn
as6
Máng Xối Giữa
as5
Lam Gió
as3
Tấm tường lấy sáng
as4
Lưới Sắt
as2
Cửa Sổ