Bài phỏng vấn ông Adib trên tạp chí doanh nhân Sài Gòn

17/09/2012

mr_adib_interviewed_by_saigon_entrepreneur_magazine_1